pob Categori
EN

Blog

Hafan>Blog

Sut i gychwyn busnes maes chwarae dan do i blant?

Time :2021-10-08 16:29:37 Trawiadau: 2

Nawr mae'r economaidd yn datblygu'n gyflym, gyda dinasoedd mwy a mwy, mwy a mwy o adeiladau uchel, ond llai a llai o playmates. Mae rhieni'n poeni am ddiogelwch eu plant ac yn meiddio peidio â gadael iddyn nhw fynd allan. Er bod yna lawer o deganau, mae'r plant yn dal yn unig yn eu calonnau. Mae plant yn wynebu cystadleuaeth mewn sawl agwedd, datblygiad deallus, datblygiad corfforol, tyfu meddyliol, siâp nodweddiadol, ni ellir anwybyddu unrhyw un ohonynt, felly bydd plant nid yn unig yn chwarae ond hefyd yn dysgu. Mae maes chwarae'r plant nid yn unig yn lle adloniant pur, ond mae hefyd yn cael effeithiau addysgol rhyfeddol. Mae dyfeisiau amrywiol yn defnyddio gallu meddwl a dychymyg plant yn llawn ac yn helpu plant i wella eu deallusrwydd fwy neu lai. Felly, bydd tuedd datblygu maes chwarae plant yn well ac yn well. Felly, beth ddylai gweithredwyr busnes canolfan adloniant i'r teulu neu ganolfan chwarae dan do ei wneud i wella proffidioldeb?
Chwiliwch am safle rhagorol
Yn rhagofyniad ar gyfer llwyddiant busnes parc difyrion dan do Plant.
A siarad yn gyffredinol, mae dinasoedd mawr yn gystadleuol iawn, ac mae yna ganolfan adloniant o'r fath i blant mewn sawl man. Yn ogystal, mae rhent y lleoliad yn uchel ac mae'r llif ar wasgar, felly mae'r costau'n llawer uwch. Mae'r lle gyda chludiant cyfleus a llif trwchus o bobl yn naturiol yn lle delfrydol ar gyfer safle'r siop.
1.Lleoliad: edrychwch ar yr adeiladau cyfagos i bennu cyfluniad mewnol a graddfa maes chwarae dan do'r plant, ac yna ystyried cychwyn o'r llwybr traffig, gan ganolbwyntio ar y llwybr traffig, amlder cerbydau a'r gallu cario.
 
2. Amcangyfrifedig fesul ca pita: mae llawer o ganolfan chwarae dan do ynghlwm wrth archfarchnadoedd mawr ac ardaloedd busnes llewyrchus. Mae lleoedd o'r fath yn tueddu i fod â llif mawr o bobl ac yn gwella ymwybyddiaeth brand yn gyflym. Mae angen ystyried ffactorau eraill, megis lefel defnydd lleol a chyfran y plant yn y boblogaeth.

Dewiswch offer maes chwarae cywir
Sicrhau ansawdd offer maes chwarae plant yw'r mwyaf sylfaenol, a phris offer yw'r ail, ac ansawdd yw bywyd offer. Dim ond cynhyrchion difyrrwch o ansawdd uchel all ennill troedle cadarn ym marchnad y diwydiant, a bydd cwsmeriaid ailadroddus dirifedi. Cyn dewis, yn gyntaf deall gwerth ansawdd yr offer, ac yna mesur a yw'r offer maes chwarae dan do hwn yn werth ei brynu.
 
Yn ogystal, mae rhai peiriannau gêm analog a chynhyrchion tebyg, fel beicwyr siglo i blant, peiriannau gemau dawns a pheiriannau gemau electronig eraill sy'n annwyl gan blant, yn cael eu gosod cyn mynedfa'r ganolfan chwarae, i ddenu plant i ddod i chwarae. Ar yr un pryd, gall hefyd ddod â buddion optimistaidd i'r parc iard chwarae cyfan a gyrru'r bobl i'r Parc plant dan do. Hyd yn hyn, mae gan y parciau plant dan do aeddfed yn Tsieina wahanol fathau o gynhyrchion ymylol i blant ddewis eu chwarae, ac nid oes angen i'r rhan fwyaf o'r pethau hyn reoli a defnyddio darnau arian yn uniongyrchol.

3. Diweddariad offer
Bydd yn cadw offer y parc dan do i fod yn newydd.  
Mae'r gemau fel gwn a chonon a'r maes chwarae dan do hen arddull gyda ffrâm, yn pylu'n araf o olwg pobl. Heddiw, mae'r rhan fwyaf o weithredwyr yn dewis arddull agored y maes chwarae dan do a rhai gemau i blant eu DIY, fel blociau adeiladu, paentiadau. Mae plant yn eu caru ac mae ganddyn nhw werth chwarae cryf. Mae'r cynhyrchion newydd yn pennu eich cystadleurwydd cyffredinol o dan yr un amodau. Efallai bod eich busnes yn dda pan nad oes cystadleuydd o'ch cwmpas. Os oes gennych gystadleuydd arall, bydd eich buddion yn cael eu lleihau'n fawr.

4. Dysgu dal chwaraewr y parc plant
Os ydych chi am reoli parc eich plant yn well, rhaid i chi ddysgu gafael ar grŵp cynulleidfaoedd y parc yn gyntaf - plant. Mae plant yn arbennig o sensitif i offer chwarae gyda lliwiau llachar a siapiau rhyfedd o anifeiliaid a phlanhigion. Mae dyfeisiau sydd â rhyngweithio cryf a sbarduno yn fwy poblogaidd gyda nhw. Bydd ymddangosiad newydd, goleuadau lliwgar, cerddoriaeth fendigedig a siapiau rhyfedd yn sicr yn denu llawer o blant i stopio. Mae gan bob math o deganau plant wahanol gyfnodau oedran sy'n addas ar gyfer chwarae, felly wrth brynu, mae'n rhaid i ni feddwl yn dda, gwneud rhagfynegiad a pharu cynhwysfawr, dilyn yr awyrgylch a'r newydd-deb cyffredinol, a rhoi argraff dda i blant a rhieni. Mae dyluniad y prosiect a pharu offer yn bwysicach, a fydd hefyd yn pennu incwm y buddsoddiad yn uniongyrchol.

5. Dewch o hyd i'r gwneuthurwr offer chwarae cywir
Dylid ystyried diogelwch yn gyntaf, ac yna diddordeb a lliw. Dylai gwneuthurwr offer chwarae da nid yn unig feddu ar gymhwyster ffurfiol, ond hefyd fod â graddfa ddatblygu benodol a blynyddoedd lawer o brofiad. Dylai buddsoddwyr ddewis gweithgynhyrchwyr offer maes chwarae sydd wedi'u cofrestru'n ffurfiol, mentrau a chynhyrchion cymwys i sicrhau bod ansawdd ac ôl-werthu yn cael eu gwarantu.
Yn ail, mae'n rhaid i ni fynd i'r ffatri yn gyntaf i weld ei statws gweithredu a graddfa ei safle, ac yna enw da cynhyrchiad, cyflenwi ac ansawdd gwasanaeth ôl-werthu gwneuthurwr y maes chwarae, ac yna dewis yn ofalus.

6. Gweithrediad busnes cywir
Gwarant elw ydyw

Mae gwneud hysbyseb cyn agor yn hanfodol. Gellir dosbarthu taflenni o amgylch y gymuned i adael i bobl gerllaw wybod cynnwys, pris a llinell gymorth y gwasanaeth. Yn ystod y cyfnod busnes, gallwch ddewis cyfnod amser arbennig gyda'r nos neu'r penwythnos. Gallwch geisio sefydlu cyrsiau hyfforddi gwybodaeth addysg gynnar rhai rhieni yn rhad ac am ddim i wneud rhieni'n ymwybodol o bwysigrwydd addysg gynnar, sut i amddiffyn plant ifanc, sut i ddatblygu deallusrwydd plant ac ymarfer gallu corfforol plant.
Ar ôl i'r ganolfan chwarae fod yn gweithredu am gyfnod o amser, bydd rhai cwsmeriaid mynych. Ar yr adeg hon, gall y gweithredwr eu hannog i wneud cais am gardiau aelodaeth a rhoi gostyngiadau penodol iddynt. Yn ogystal, gallwch hefyd drefnu rhai gweithgareddau bach yn rheolaidd, fel partïon pen-blwydd neu eu cynnal ynghyd ag ysgolion meithrin cyfagos, sy'n ffyrdd da o wella poblogrwydd a chynyddu twristiaid.

7. Rhaid i ni gael ein nodweddion ein hunain

Os yw canolfan adloniant plant dda eisiau gweithredu'n barhaus am amser hir, rhaid iddi feddu ar ei nodweddion ei hun, cael mewnwelediad craff i'r farchnad a deall yr hyn sy'n boblogaidd yn y farchnad gyfredol. Ar hyn o bryd, mae mwy a mwy o gae chwarae dan do o'r un math yn y farchnad. Os yw gweithredwyr safleoedd am sefyll allan, rhaid i'r parc gael ei nodweddion ei hun a thynnu sylw at bersonoli.